Wageningen UR

Vanuit Wageningen UR was Paul Galama bij de ontwikkeling van deze website betrokken Zijn rol bestond uit het aandragen van de scenario's bij schaalvergroting en het type stal. De stap van 130 naar 520 koeien is fors. Daarom zijn als scenario's meegenomen het uitbesteden van jongvee opfok en voeropslag en het extern of ondergronds opslaan van drijfmest. De vrijloopstal is vergeleken met een ligboxenstal, omdat deze sterk in de belangstelling staat vanwege verhoging dierenwelzijn en andere mest. De ruimtelijke impact van schaalvergroting, meer ruimte per dier en wel of niet uitbesteden van diensten is groot.


Paul Galama is als onderzoeker betrokken bij nieuwe ontwikkelingen zoals regionale voercentra en vrijloopstallen.


Voor meer informatie: Paul Galama

Onderzoeker bedrijfssystemen melkveehouderij

Wageningen UR Livestock Research

Lelystad

e: Paul.galama@wur.nl

t: 0320-293416

Rombou

Rombou werd in december 2011 opgericht. De besloten vennootschap bundelt de activiteiten van Bouwadvies en Architectuur van LTO Vastgoed BV en Ruimtelijke Ordening en Milieuadvies van LTO Noord Advies. Naast het hoofdkantoor in Zwolle beschikt Rombou over vestigingen in Lochem, Drachten en Haarlem. Rombou houdt zich bezig met: milieuadvies, bestemmingsplannen, stalontwerp, architectuur, bouwbegeleiding en juridisch advies op de verschillende gebieden van het agrarisch werkveld.


Als adviseur voor locatieontwikkeling in het landelijk gebied heeft Rombou voor dit project de indeling en de maatvoering van de stallen opgesteld. Aan de hand van een bestaande situatie is de opzet van het erf voor alle scenario's opgezet. Om een goed beeld te krijgen van de ruimtelijke inpassing zijn de bedrijfsopties ook uitgewerkt in 3D modellen. Uit deze modellen zijn verschillende kengetallen die belangrijk zijn bij locatieontwikkeling en in het bijzonder stallenbouw berekend.


Voor meer informatie en vragen over locatieontwikkeling, bouw- en bestemmingsplannen en vergunningaanvragen: Gert Elling

Projectleider bouw bij Rombou

e:info@rombou.nl

t: 088 - 888 66 61

Melkvee Academie 2.0

Melkveeacademie 2.0, een initiatief van LTO Noord, is een landelijk ondernemersnetwerk voor toekomstgerichte melkveehouders. Als onafhankelijke partij maakt de Melkvee Academie 2.0 ervaringen en kennis toegankelijk van collega's, experts uit het bedrijfsleven en onderzoek. Melkvee Academie 2.0 doet dat door in te spelen op actuele ontwikkelingen in de markt, technologie en politiek.


Voor en door melkveehouders vormt de basis, met een professionele uitwerking van 'boeren leren van boeren' en melkveehouders als kennismakelaars. Vanuit eigen vragen verkrijgen ondernemers kennis waar ze direct mee aan de slag kunnen. Er wordt altijd met interactieve werkvormen gewerkt waarbij deelnemende melkveehouders achter de horizon kijken, breder dan hun eigen bedrijf kijken (naar collega's en buren) en informatie niet voor zoete koek slikken maar daarop kauwen tot voor hen bruikbare kennis.


De Melkvee Academie

Postbus 240

8000 AE ZWOLLE

T: 088 888 66 90

E: info@melkveeacademie.nl

Foarut Buorkje

De omgeving waarin we boeren verandert sterk, en dit vraagt verandering van boeren. Het tweejarige Friese project Foar't Buorkje ondersteunt hierbij en doet letterlijk waar het voor staat: 'agrarische ondernemers een stap vooruit helpen'. Een duurzame bedrijfsvoering die past in de omgeving en bij de burgerij staat daarbij centraal. Met een professionele uitvoering van 'Kijken, Leren, Doen' worden mensen, kennis en gebieden in Friesland met elkaar verbonden. Op die manier wil Foar't Buorkje een bijdrage leveren aan een sterke en duurzame toekomst van de melkveehouderij en akkerbouw in Friesland.

De groei van het bedrijf, dierenwelzijn, de aanwezige natuur en landschappelijke waarde is een greep uit de thema's die aan bod komen. In verschillende leeractiviteiten leren melkveehouders niet alleen door te kijken bij collega's, maar onderzoeken ze ook welke manier van boeren past bij henzelf als ondernemer en wat interessant is voor hun bedrijf. Het 'doen' uit zich door samen met collega's onder professionele begeleiding aan de slag te gaan om een concreet plan voor het eigen bedrijf uit te werken. Foar't Buorkje wordt mede mogelijk gemaakt door Provinsje Frysl'n, LTO Noord Fondsen, de Stichting J. Mesdag-Fonds en de Noardlike Fryske W'lden.


Voor meer informatie:

Egbert Anne Andringa, Projecten LTO Noord (en projectleider van Foar't Buorkje)

T: 088 ' 888 66 77

E: eandringa@projectenltonoord.nl